ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 07808793003 تماس حاصل نموده یا به آدرس النجف الاشرف شارع الاسکان**مکتب مشهد شارع خسروي مقابل الفندق ايران مراجعه نمایید.